കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ … – School Vartha
Scholarship  | College SchoolJob | forms
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Ce7kAu5nnHX7LD7X4pg8Xw
തിരുവനന്തപുരം:കേരളസർവകലാശാലയുടെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ. ഇംഗ്ലീഷ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ്ഇംഗ്ലീഷ് (133), ബി.എസ്.സി. കെമിസ്ട്രി ആന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രി (241), ബി.എസ്.സി. ഫിസിക്സ് ആന്റ്
ആപ്ലിക്കേഷൻസ് (328) (റെഗുലർ – 2021 അഡ്മിഷൻ, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി – 2020 അഡ്മിഷൻ, സപ്ലിമെന്ററി – 2019, 2018 & 2017 അഡ്മിഷൻ, മേഴ്സി ചാൻസ്
കേരളസർവകലാശാല 2022 ജൂണിൽ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ കരിയർ റിലേറ്റഡ് സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. ബി.കോം. കൊമേഴ്സ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് (138) (റെഗുലർ – 2021 അഡ്മിഷൻ, ഇംപൂവ്മെന്റ്/സപ്ലിമെന്ററി – 2020 അഡ്മിഷൻ, സപ്ലിമെന്ററി 2017 – 2019 അഡ്മിഷൻ, മേഴ്സിചാൻസ് – 2014 – 2016 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും ഫെബ്രുവരി 25 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.
കേരളസർവകലാശാല 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ./ബി.എസ്.സി. (സി.ബി.സി.എസ്. മേഴ്സി ചാൻസ് – 2010, 2011, 2012 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും ഫെബ്രുവരി 25 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ക്ലാസുകൾ
കേരള സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുളള അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. ബി.എ. ബി.എസ്.സി/ബി.കോം (റെഗുലർ – 2022 അഡ്മിഷൻ), ബിരുദാനന്തര എം.എ./എം.എസ്.സി./എം.കോം./എം.റ്റി.എ./എം.എസ്.ഡബ്ല്യൂ./എം.പി.എ. (റെഗുലർ 2022 അഡ്മിഷൻ) രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ക്ലാസുകൾ 2023 ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
പരീക്ഷാഫീസ്
കേരളസർവകലാശാലയുടെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ റെഗുലർ ബി.ടെക്. (2008 സ്കീം) കോഴ്സ് കോഡിൽ വരുന്ന ബി.ടെക്. പാർട്ട് ടൈം റീസ്ട്രക്ച്ചേർഡ് കോഴ്സിന്റെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ, ജനുവരി 2023 (2008 സ്കീം) പരീക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫെബ്രുവരി 15 ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പിഴകൂടാതെ ഫെബ്രുവരി 25 വരെയും 150 രൂപ പിഴയോടെ ഫെബ്രുവരി 28 വരെയും 400 രൂപ പിഴയോടെ മാർച്ച് 2 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.
അക്കാദമിക ലേഖനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം
അന്തർദേശീയ ഗവേഷണ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ 2021 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2023 മാർച്ച് 31വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അക്കാദമിക ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന, കേരള
സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നു. ഇതിനായുള്ള അപേക്ഷക്കും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങൾക്കും സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 മാർച്ച് 1.
Mar 15, 2023
Mar 15, 2023
Mar 15, 2023
Mar 15, 2023
Mar 15, 2023
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL…
Mar 15, 2023
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL…
Mar 15, 2023
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL…
Mar 15, 2023
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL…
School Vartha
(Educational News Network)
Administrative Office: 18/336-1, SV Centre, Near NH junction, Kuttippuram, Malappuram, Kerala.
Phone 9745130078
Email: [email protected], [email protected]

© School Vartha All Contents Copyrighted

source


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top