തീയതി നീട്ടി, ഹാൾ ടിക്കറ്റ്: കണ്ണൂർ … – School Vartha
Scholarship  | College SchoolJob | forms
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL https://youtube.com/c/SchoolVartha
JOIN OUR WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/Ce7kAu5nnHX7LD7X4pg8Xw
കണ്ണൂർ: അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ) ,നവംബർ 2022 പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ 13 .02 .2023 വരെയും പിഴയോടു കൂടി 15 .02 .2023 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.
ഹാൾ ടിക്കറ്റ്
ഫെബ്രുവരി 15 ന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ (പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ), ഏപ്രിൽ 2022 പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഹാൾ ടിക്കറ്റ് പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഫോട്ടോ പതിച്ച് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ഹാൾ ടിക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. ഹാൾടിക്കറ്റിലെ ഫോട്ടോ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവ. അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ ഒറിജിനൽ കൂടി കൈവശം വെക്കണം.
Mar 10, 2023
Mar 10, 2023
Mar 9, 2023
Mar 7, 2023
Mar 10, 2023
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL…
Mar 10, 2023
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL…
Mar 9, 2023
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL…
Mar 7, 2023
SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL…
School Vartha
(Educational News Network)
Administrative Office: 18/336-1, SV Centre, Near NH junction, Kuttippuram, Malappuram, Kerala.
Phone 9745130078
Email: [email protected], [email protected]

© School Vartha All Contents Copyrighted

source


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top